logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

PRIVACYSTATEMENT VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZEERIJP/ZIJLDIJK


Het privacy beleid verwoord in dit statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk gevestigd te Zijldijk (verder te noemen ‘de Gemeente’) gebruikt en verwerkt van haar leden, vrienden, belangstellenden, huurders, medewerkers en andere relaties, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden op 25 mei 2018.

Wie lid, vriend of belangstellende wordt van de Gemeente, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft daardoor toestemming om die persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te gebruiken en verwerken. Wij adviseren iedere belanghebbende om dit Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Kerkenraad van de Gemeente. De Gemeente is bereikbaar via het email-adres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via telefoonnummer 0596-591260(secretaris van de kerkenraad)

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

2.1       In het kader van het lidmaatschap, vriendschap of belangstelling voor activiteiten van de Gemeente kunnen de volgende persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt:

(a) voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum

(b) adresgegevens

(c) telefoonnummer(s), e-mail adres

(d) doopdatum

(e) belijdenisdatum

(f) soort lidmaatschap

(g) attestatie (s) (datum, komend of gaand)
            (h) huwelijksdatum

(i) overlijdensdatum

(j) eventueel bankrekeningnummer

(k) eventueel bsn-nummer

(l) eventueel portretfoto

(m) eventueel accounts van sociale media
            De “eventueel” te verwerken gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als de belanghebbende ze met dat doel aan de Gemeente heeft verstrekt.

2.2       De Gemeente gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

            (a) mededelingen en informaties, over alle activiteiten van de Gemeente, inclusief zondagsdiensten, werkgroepen, culturele bijeenkomsten en excursies.

            (b) informaties aan de leden, vrienden en belangstellenden van de eigen gemeente over lief en leed: geboortes, huwelijken, bloemen, ziekenbezoek, overlijden en begrafenissen

(c) informaties aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, o.a. voor verzending van het landelijk blad (doopsgezind.nl)

            (d) informaties aan de belastingdienst m.b.t. medewerkers, gastpredikanten en musici

(e) informatie aan de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP) m.b.t. salarisverwerking van medewerkers.

2.3       Voor het overige zijn deze persoonsgegevens vertrouwelijk en worden zij niet aan derden verstrekt, behoudens na specifieke toestemming van het lid, de vriend of de belangstellende.

            Dit geldt ook voor duidelijk herkenbaar beeld- en geluidsmateriaal, hetzij in druk, hetzij via internet .

2.4       Waar van toepassing geldt het voorgaande ook voor persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties.

 

3. Bewaartermijn

De Gemeente gebruikt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens zolang deze van belang geacht kunnen worden voor mogelijke deelname aan activiteiten van de Gemeente, doch uiterlijk twee jaar na einde lidmaatschap of laatste verbinding alvorens deze naar een historisch archief gaan.
Op eerste verzoek van de belanghebbende worden echter zijn/haar persoonsgegevens ook eerder vernietigd, mits de eventuele financiële verhouding met de Gemeente dan is afgewikkeld.

 

4. Beveiligingsmaatregelen, bewerkers, logboek

4.1     Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst die aan de wettelijke eisen voldoet.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1     Bij de Kerkenraad van de Gemeente kan een belanghebbende te allen tijde een overzicht van zijn of haar persoons­gegevens opvragen, en verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal aan de belanghebbende dan binnen een maand de afhandeling van dit verzoek bevestigen.

5.2     Indien een belanghebbende klachten heeft over de wijze waarop de Gemeente zijn of haar persoonsgegevens verwerkt, of zijn of haar verzoeken behandelt, kan deze contact opnemen met de voorzitter van de Kerkenraad (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de Kerkenraad.

 

Logboek

6. Van alle handelingen met vorenbedoelde persoonsgegevens wordt een logboek bijgehouden, waarin aard en doel van verwerkingen, inzages en verstrekkingen systematisch worden geregistreerd en bijgehouden.

 

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid is opgesteld in juni 2018, en gepubliceerd op onze website (www.dgzeerijp-zijldijk.doopsgezind.nl). Eventuele wijzigingen worden ook via deze website bekend gemaakt, en zijn daar te allen tijde te raadplegen.

Vastgesteld door de Kerkenraad,

Zijldijk, 1-12-2018.