logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

Ds. Mr. Fokke Fennema

Vanaf 28 september 2014 tot 2 september 2018 is Ds. Mr. Fokke Fennema verbonden geweest als doopsgezind predikant aan de Doopsgezinde gemeente Zijldijk/Zeerijp.

Ds. Fennema is nu met emeritaat. De gemeente nam afscheid van hem op 2 september 2018 in een feestelijke afscheidsdienst. Hieronder treft u daarvan een korte impressie.

ZIJLDIJK – Velen kwamen zondag j.l. naar de dienst in de Doopsgezinde Vermaning aan de Fivelweg, waar ds. mr. Fokke R. Fennema in verband met zijn emeritaat, na vier jaar afscheid nam als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk. Er waren niet alleen gemeenteleden en belangstellenden, maar ook leden van Doopsgezinde gemeentes, waar Fennema had gestaan, vertegenwoordigers van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, collega-predikanten en vrienden. De belangstelling was zo groot dat er een verkeersregelaar aan te pas kwam.


Na een hartelijk welkomstwoord en een aantal mededelingen door Dieneke Luursema, voorzitter van de kerkenraad, werd niet ogenblikkelijk overgegaan tot het volgen van de door Fennema samengestelde liturgie. Er was namelijk, zo vertelde ze, nog voorzien in een extra lied. Dat bleek het 'Lang zal hij leven' te zijn, dat uit volle borst werd meegezongen. De vertrekkende predikant was namelijk ook jarig. Ds. Fennema werd 66.

'Lang zal hij leven!
''Lang zal hij leven!

Organist tijdens de dienst was mevrouw T.S. Diepenbroek-Bakker. Ze kreeg het na de eerste samenzang even benauwd toen het orgel een eigen weg in sloeg. Er bleef namelijk een toon hangen. Gelukkig kon het euvel worden verholpen. Het passende orgelspel na de preek, was inspirerend.
Fennema had bij de Schriftlezingen gekozen voor teksten, die vanaf het begin van zijn 36-jarig predikantschap er een stempel op hadden gedrukt en die hij steeds gebruikte bij in- en uittredingen. Het ging daarbij om de belijdenispsalm 139, stukken uit het boek Job en dan vooral uit boek 36, vers 2: 'Heb een ogenblik geduld, dan laat ik je zien dat er nog veel meer over God te zeggen is' en de lezing uit het Nieuwe Testament uit 2 Timoteüs 1: 14: Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd. Bij de keuze voor de liederen was er een zelfde beeld te zien: het ging ook daarbij om verzen, die steeds belangrijk voor hem waren.


In de preek ging dominee Fennema, die vertelde altijd een praktisch theoloog te zijn geweest, er dieper op in, dat het moeilijk uit te leggen is wie of wat God is. Ieder heeft een eigen interpretatie van het Godsbeeld, waardoor de spraakverwarring compleet kan worden. De alomvattendheid van God, zijn menselijk gelaat, de inspiratie, het geloof en de hoop zijn voor de predikant sleutelwoorden. Het gaat ook om twijfels en waarheden en om het geven van ruimte aan de ander. Wie leeft, heeft de plicht om dat leven inhoud te geven, het gaat om doen: leven is enthousiasmeren. 'Jij kunt het verschil maken', gaf hij zijn gehoor mee.


Na afloop van het officiële deel van de bijeenkomst sprak een aantal aanwezigen Fennema toe. Dat was in de eerste plaats Frans Dukers, voorzitter van de Broederschapsraad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Hij ging dieper in op de tekst van de uitnodigingsbrief, die hij voor het afscheid had ontvangen en waarin de kerkenraad sprak over de bevlogenheid van Fennema, en waarin ook stond dat hij in de afgelopen vier jaar met hart en ziel in de gemeente had gewerkt. Er had, wat hem betrof, geen betere omschrijving kunnen worden gegeven van deze teamspeler. Dukers memoreerde ook de jaren, die aan Zeerijp/Zijldijk vooraf gingen, jaren waarin Fennema niet alleen als predikant in een aantal gemeentes had gewerkt, maar ook een aantal jaren als pastor pastoris, predikant in algemene dienst bij de ADS. 'Een eenzame functie'. Daarbij sloeg in die periode ook nog de Ziekte van Lymes toe. Het was dan ook niet zo vreemd dat daarna weer werd gekozen voor het werk in een gemeente. Dukers had verder aandacht voor de gevolgen van de gaswinning in Noord Groningen. Voor Fokke Fennema was dat aanleiding geweest om actief te worden in het platform Kerk & Aardbeving.

Dhr. Duker
Dhr. Dukers van de ADS


Vervolgens voerde collega-predikant en Fennema's voorganger in Zeerijp/Zijldijk Rinie Meihuizen geroerd het woord. Fennema en zij waren in de loop van de afgelopen vier jaar goede vrienden geworden. Ze verwelkomde Fennema vervolgens in het 'Land van Emeriti'.


Laatste spreker was kerkenraadsvoorzitter Dieneke Luursema, die niet alleen een herkenbare terugblik gaf over de achterliggende periode, maar die ook een geschenk aankondigde dat een nauwe relatie had met de aardbevingsellende in het gebied. Het was een prent met daarop een afbeelding van de verscheurde wierde van Ezinge met daarop het eeuwenoude kerkje. Ze overhandigde het cadeau niet zelf. Dat gebeurde door het oudste lid van de gemeente, de heer Elema en het jongste lid, Peggy Kamminga.
Als laatste kreeg dominee Fennema nog het woord. Hij dankte allen en concludeerde dat hij kon terugzien op vier fantastische jaren.

De collecte bij de uitgang was bestemd voor Inloophuis De Ruimte in Almere.

Daarna was er op deze stralende zondag nog uitgebreid de tijd en gelegenheid voor een geanimeerd samenzijn in en buiten de kosterij, waar men kon genieten van koffie/thee, koek, cake, een glaasje en een hapje.