logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

De DG Zeerijp/Zijldijk heeft 24 leden en 25 belangstellenden.

De gemeente sluit zich aan bij de doelstelling die door de Algemene Doopsgezinde Societeit(ADS) is geformuleerd en zij vult deze aan met hetgeen geformuleerd is in haar eigen reglement bij artikel 2 de punten a, b, c. In genoemd artikel wordt het volgende weer gegeven:

  1. het godsdienstige leven van haar leden en belangstellenden te stimuleren;
  2. een geest van broederschap aan te kweken, die zich, waar nodig, ook uit in materiele steun;
  3. de middelen in stand te houden en te verschaffen, die nodig zijn voor een goed functioneren van de gemeente.

Om dit te bereiken wordt van de volgende middelen gebruik gemaakt en vinden de volgende activiteiten plaats.

T.a.v. bovengenoemd punt a kan opgemerkt worden dat de gemeente een predikant voor 16 uur per week in dienst heeft. Zij gaat 1x per maand voor in eigen gemeente en 1x per maand gaat een gastpredikant voor. De eigen predikant heeft ook tot taak zich in te zetten voor de pastorale zorg. Daarvoor gaat zij regelmatig bij de leden en belangstellenden op huisbezoek.

De kerkenraad bestaat uit 4 leden en een boekhouder die op eigen verzoek geen zitting heeft in de kerkenraad.

De gemeente heeft 2 Bijbelkringen/gespreksgroepen, welke door de predikant worden geleid. Hier wordt van gedachten gewisseld over Bijbelse thema's en actuele onderwerpen.

De gemeente heeft ook een zusterkring, die geheel zelfstandig is, maar zo nogelijk een beroep kan doen op de predikant. De zusterkring heeft vaak als leidraad gedurende het seizoen het jaarthema van het ADS.

Door na elke dienst gezamelijke koffie te drinken hopen we de saamhorigheid en betrokkenheid op elkaar te bevorderen.

Voor samenwerking met anderen, buiten de eigen gemeente, zowel DG als andere geloofsrichtingen staat de gemeente open. Een voorbeeld hiervan is de regelmatige gezamelijke diensten met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) uit de regio en 1x per jaar wordt een gezamelijke  lezing georganiseerd.

De DG Zeerijp/Zijldijk heeft verder de zorg voor het kerkgebouw dat zij in eigen beheer heeft en heeft de opdracht om graven van oud leden en belangstellenden te onderhouden. Voor deze 2 activiteiten kunnen gelden onttrokken worden uit 2 daarvoor bestemde fondsen. De andere activiteiten worden bekostigd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden en eventueel ter beschikking staande fondsen.

 

De kerkenraad